F) LOB activiteiten

Activiteit F gaat over regionale LOB activiteiten. LOB is een afkorting van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding.

  • De LOB-kenniskring bestaat uit LOB-coördinatoren en decanen van de verschillende scholen.
  • Zij delen hun kennis en praktijkervaringen over de verschillende LOB-activiteiten van hun school.
  • Gezamenlijk maken zij een doorlopende leerlijn voor leerlingen vanaf het basisonderwijs tot het mbo zodat zij zich goed kunnen oriënteren op een baan of opleiding in de techniek. Deze LOB activiteiten komen terug in het (nog op te zetten) LOB loket.
  • Bij Bedrijven kunt u lezen welke bedrijven waar voor openstaan zoals bedrijfsbezoeken en gastlessen.

Inventarisatie

Er is een inventarisatie gemaakt welke LOB-activiteiten (per leerjaar) er zijn en worden aangeboden door de diverse vmbo-scholen. Het totale resultaat staat in een Excel-overzicht. Hier is een prioriteitenlijst uitgekomen. Dit is weergegeven in een infographic. Ook zijn er documenten met elkaar gedeeld om inspiratie op te doen. 

LOB voor groep 7/8

Op 1 oktober 2020 stond het Techniekfestival gepland voor Barendrecht. Het streven was om het Techniek Festival door te laten gaan, eventueel met Corona aanpassingen. Bedrijven en scholen hadden deze datum in de agenda staan, alles was rond. Het budget is opgegaan aan de organisatie maar het is geannuleerd omdat Barendrecht een brandhaard werd van besmettingen. Helaas heeft het Techniekfestival niet in het schooljaar 2021/2022 plaatsgevonden. Het SOB bestuur heeft besloten om dit weer in schooljaar 2022/2023 op de planning te zetten.

Ongeveer 350 basisschoolleerlingen hebben technische werkstukken gemaakt bij Gemini College in Ridderkerk. Zij maakten in een dagdeel bijvoorbeeld een zaklantaarn of een kaarsenstandaard. Ongeveer 100 leerlingen van groep 8 hebben tot nu toe in het kader van de oriëntatie op het volgonderwijs deelgenomen aan workshops in de techniekopleidingen PIE en BWI. 

Techniektrailer

De Wij-Techniek! (voorheen OTIB) techniek trailer was geboekt door verschillende scholen, maar helaas is dit door Corona in het water gevallen. In 2021 heeft Wij-Techniek! besloten om de techniektrailers Technobiel en Experience trailer niet meer in te zetten in het onderwijs. Er is een andere visie gekomen bij de branche waarin deze LOB-activiteiten niet meer in passen. Dit onderdeel is dus vervallen.

Enerwize project

In de LOB werkgroep is het Enerwize project besproken. Ook is informatie hierover op de website geplaatst. Bij het Da Vinci College wordt onderzocht hoe het praktisch georganiseerd kan worden. Door Corona hebben de bezoeken nog niet plaatsgevonden. In schooljaar 2022/2023 staan de bezoeken nu gepland. Meer informatie over het Enerwize project.

Windroos programma 

De wens is dat alle vmbo-scholen met dit project aan de slag gaan zodat alle leerlingen zich goed kunnen oriënteren op hun vervolgopleiding. Hiervoor worden ook boeiende technische praktijkopdrachten voor de leerlingen gemaakt. Informatie Windroosprogramma.
Het Windroosproject loopt in de scholen conform de planning. Gemini College Ridderkerk en OZHW Groen College doen nog niet mee, maar zullen van 2021 dit programma ook gebruiken voor voorbereiden van de overstap naar het MBO. 

Stages

Elke school organiseert (snuffel)stages op zijn eigen manier. Tijd, duur, doel, leerjaar is verschillend per school. De werkgroep LOB stemt de stageaanpak af en maakt gebruik van elkaars ervaringen o.a. door stageopdrachten uit te wisselen. Sommige stages zijn wel doorgegaan, andere stages niet. De Lintstages bij Gemini Ridderkerk verlopen grotendeels zoals gepland. Met de blokstages, veelal in het voorjaar voor leerjaar 3 gepland, lopen we opnieuw het risico dat als gevolg van de Corona-maatregelen deze stages niet kunnen doorgaan. In 2022 zijn alle stages wel doorgegaan.

Bedrijfsbezoeken en gastlessen

Er staan nu 51 technische bedrijven op de website die benaderd kunnen worden voor een bedrijfsbezoek, gastles/workshop of snuffelstage.

Eind van het schooljaar wordt opgehaald welke SOB – LOB-activiteiten de scholen willen organiseren. Eventueel kunnen we activiteiten verschuiven, zodat de bedrijven niet allemaal in dezelfde periode worden ingezet. Hierna leggen alle scholen hun activiteiten intern vast in de schoolplanning en het rooster. Deze planning wordt ook vastgesteld in het STO-bestuur.

Hierna worden de bedrijven door de SOB programmamanager benaderd met de vraag aan welke activiviteiten zij willen meewerken. Dit wordt teruggekoppeld aan de scholen. Hierna kunnen de scholen zelf contact opnemen met het bedrijf om de details te bespreken per activiteit (minimaal vier weken van te voren). Het definitieve draaiboek wordt met de bedrijven en de programmamanager gedeeld. Na afloop wordt er een evaluatieformullier gestuurd door de scholen naar bedrijven en begeleiders van de scholen. Bij communicatieproblemen of verkeerde verwachtingen kan er contact opgenomen worden.

Kalender

nieuwsbrieven